Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 2A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC ĐIỂM PHÂN MẢNH CẢNH QUAN RỪNG LƯU VỰC SÔNG LAM

Trần Thị Tuyến, Thái Thị Nhường, Lại Văn Mạnh

Tóm tắt


 Phân mảnh cảnh quan rừng lưu vực sông Lam được nghiên cứu với sự hỗ trợ của công cụ fragmentation trong GIS, sử dụng các tư liệu sử dụng chính là ảnh vệ tinh và bản đồ hiện trạng sử dụng đất lưu vực. Kết quả cho thấy cảnh quan rừng lưu vực sông Lam bị phân mảnh thành 4 kiểu chính: rừng khoanh vi, rừng khuyết lõi, rừng cạnh và rừng lõi, trong đó rừng lõi chiếm diện tích lớn nhất và được chia thành 3 loại là rừng lõi nhỏ, rừng lõi trung bình và rừng lõi lớn. Cảnh quan rừng khu vực thượng lưu sông Lam thay đổi trong giai đoạn 2007-2017 theo xu hướng: diện tích rừng lõi lớn tăng 2,5%, các loại còn lại giảm.   

Toàn văn: PDF