Chi tiết về Tác giả

Phú, Võ Văn

 • S. 5(82) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Tráp vây vàng ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế/Growth and Nutrition Characteristics of Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) in Coastal Zone of Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Bổ sung thành phần loài động vật đáy ở hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế/Supplementary Data on Zoobenthos in Tam Giang-Cầu Hai Lagoon, Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu, tỉnh Thừa Thiên Huế/Study on the Composition of Fish Species in Ô Lâu River, Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(72) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Một số đặc điểm sinh trưởng của cá Ong căng ở đầm phá và vùng ven biển Thừa Thiên Huế/Some Characteristics of Growth Process of Ong căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775) in Lagoons and Inshore Zone of Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(70) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Đa dạng thành phần loài cá ở hệ thống sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế/Biodiversity on Species Composition of the Ischthyofauna in Truồi River, Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Thành phần loài của bộ cá Nóc ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế/The Species Composition of Order Tetraodontiformes in Coastal of Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và chất lượng nước mặt ở sông Hương/Diversity of Lager Size Invertebrates and Water Quality in Hương River
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(135) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Cấu trúc thành phần loài động vật có xương sống ở Thừa Thiên Huế/Structural components of vertebrates in Thừa Thiên Huế Province.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(146) (2018) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Cấu trúc thành phần loài Cá nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế. /Componential structure of inland fish species in Thừa Thiên Huế Province.
  Tóm tắt  PDF