Chi tiết về Tác giả

Tuyết Hồng, Võ Thị

  • S. 4(69) (2008) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Về các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản vùng hạ triều đầm phá Tam Giang-Cầu Hai/On Measures Against Environmental Pollution in Under-Tidal Shrimp Farming Ponds in Tam Giang - Cầu Hai Lagoons
    Tóm tắt  PDF