Chi tiết về Tác giả

Thu Giang, Trần Thị

  • S. 2(73) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống lạc mới ở Thừa Thiên Huế/Growth, Development and Yield of Peanut Varieties in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF