Chi tiết về Tác giả

Khánh Phong, Trần Nguyễn

 • S. 5(70) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vài ý kiến về vấn đề xác định thành phần dân tộc Tà ôi, Pa cô ở Thừa Thiên Huế/Some Opinions About the Composition of Ethnic Groups Tà ôi and Pa cô in Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(91) (2012) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lễ hội Ariêu piing của người Pa Cô/Ariêu piing ceremony of Pako people
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(130) (2016) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng/Customary law and indigenous knowledge of the Tà Ôi people toward forest resources.
  Tóm tắt  PDF