Chi tiết về Tác giả

Minh, Trần Duy

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Những rủi ro môi trường đối với du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn rừng ngập mặn-Tiếp cận qua trường hợp Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ
    Tóm tắt  PDF