Chi tiết về Tác giả

Pháp, Tôn Thất

  • S. 1(78) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế/The Current Situation of Mangroves at Tam Giang-Cầu Hai Coastal Lagoon, Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF