Chi tiết về Tác giả

Trương, Philippe

  • S. 4(69) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
    Ảnh hưởng Anh quốc trên đồ sứ ngự dụng thời Minh Mạng/English Influence on Style of Royal Porcelaine under King Minh Mạng’s Reign.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6(89) (2011) - CỔ VẬT VIỆT NAM
    Về ba khẩu súng thần công Hà Lan ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế/About three Dutch cannons at Huế Royal Antiquities Museum
    Tóm tắt  PDF