Chi tiết về Tác giả

Chiến, Phạm Văn

  • S. 1(118) (2015) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hồ chứa thủy điện đến chế độ khí hậu-thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế/Impact of climate change and hydropower reservoirs on the climate and hydrologic regime of Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF