Chi tiết về Tác giả

Cúc, Phạm Thị

  • S. 6(89) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Khai thác tiềm năng du lịch Huế vào mùa mưa/On developing tourism potential in Huế during the rainy season
    Tóm tắt  PDF