Chi tiết về Tác giả

Tùng Bách, Phạm Hy Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

  • S. 4(69) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
    Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long - Bài 3: Về loại hình "Ấm có vòi"/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta. Part 3: Clay Kettle with Spout of Óc Eo Culture
    Tóm tắt  PDF