Chi tiết về Tác giả

Thành Dũng, Phạm Đức

  • S. 4(130) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Khảo sát các bài kệ truyền thừa pháp danh của Phật giáo Đàng Trong, liên hệ với cách đặt tên trong hoàng tộc nhà Nguyễn/Investigating lineage verses for religious names of Zen Buddhism in Cochinchina, related to the naming of the Nguyễn royal family.
    Tóm tắt  PDF