Chi tiết về Tác giả

Cần, Nguyễn Văn

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên/Income problem of local community in eco-tourism activities on Hòn Đốc Island, Hà Tiên
    Tóm tắt  PDF