Chi tiết về Tác giả

Cư, Nguyễn Văn

 • S. 1(78) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Quan điểm và mục tiêu sử dụng tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Hương/Viewpoints and Objectives Regarding Water Resources and Environment of Hương River Basin
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(81) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Chương trình hành động ưu tiên bảo vệ môi trường lưu vực sông Hương theo hướng bền vững/Action Plan for Prior Environmental Problems of Hương River Watershed in Sustainable Way
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Mô hình tổ chức điều phối hoạt động quản lý tổng hợp lưu vực sông Hương/On Coordination Organization for Integrated Management of Water Basin of Hương River
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực sông Hương làm cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ/Assessment of Water Resources and Their Qualities of The Höông River Basin for Rational Utilization
  Tóm tắt  PDF