Chi tiết về Tác giả

Thanh Xuân, Nguyễn Thị

  • S. 3(120) (2015) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    80 năm, tiếng kêu, lời vọng, chữ khắc (Đọc Túp lều nát, phóng sự của Nguyễn Đổng Chi)/Eighty years of a cry, an echo and inscribed words (On reading “The Tattered Hut”, a reportage by Nguyễn Đổng Chi)
    Tóm tắt  PDF