Chi tiết về Tác giả

Dương, Nguyễn Thị

 • S. 7(96) (2012) - TƯ LIỆU
  Thuộc viên Thái y viện năm đầu triều Minh Mạng qua một tài liệu châu bản/Members of the Institute of Royal Physicians in the first regnal year of Emperor Minh Mạng in an official document.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(126) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vua Khải Định với ý tưởng canh cải Đông y/ Emperor Khải Định with his idea of reforming Vietnamese traditional medicine
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(128) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Thái Y Viện triều Nguyễn đời Bảo Đại/ The royal institute of medicine under Emperor Bảo Đại’s reign.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(130) (2016) - TƯ LIỆU
  Bệnh tình và nguyên nhân cái chết của vua Đồng Khánh qua báo cáo của một bác sĩ người Pháp/The illness and the cause of death of Emperor Đồng Khánh based on the report of a French doctor.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - TƯ LIỆU
  Một tài liệu Châu bản về việc xin làm Y sinh Thái Y Viện dưới đời vua Minh Mạng./A Document on applying for Medical Apprenticeship in the Royal Medical Institute under Minh Mang’s reign.
  Tóm tắt  PDF