Chi tiết về Tác giả

Lan, Nguyễn Tô

 • S. 2(85) (2011) - TRAO ĐỔI
  Đường Lâm là Đường Lâm nào? (Tìm về quê hương Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu)/Where is the Exact Đường Lâm Village?(Tracing the Native Village of Zen Master Khuông Việt)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Diện mạo kịch bản tuồng truyền thống Việt Nam/Traditional Vietnam Aspect of Vietnamese “Tuồng” Scenarios
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8-9 (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Những tàn bản trân quý của bộ tuồng cung đình Nguyễn-Quần phương tập khánh/Valuable archives of a classic drama in the Imperial court of Nguyễn Dynasty - The Quần phương tập khánh
  Tóm tắt  PDF