Chi tiết về Tác giả

Tư, Nguyễn Đình

  • S. 2(61) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Tín ngưỡng phồn thực tại Việt Nam/The “Phồn thực” (Breeding fertility) belief in Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 6(65) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Lưu dân người Việt trên đất Đồng Nai-Gia Định và việc thành lập các đơn vị hành chánh ở Nam Bộ thời các chúa Nguyễn/The Vietnamese immigrants in Đồng Nai-Gia Định and the formation of the administrative units in the South in the Nguyễn lord’s times
    Tóm tắt