Chi tiết về Tác giả

Quỳnh, Nguyễn Thị Khánh

  • S. 1(118) (2015) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Listing of species of vascular plants with medicinal value in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF