Chi tiết về Tác giả

Miên Ngọc, Lê Thị

  • S. 5(88) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và chất lượng nước mặt ở sông Hương/Diversity of Lager Size Invertebrates and Water Quality in Hương River
    Tóm tắt  PDF