Chi tiết về Tác giả

Đăng, Lê Hải

 • S. 2(128) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nhã nhạc: Đi tìm thời gian đã mất/ Nhã nhạc (Royal court’s refined music): in search of lost time.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(135) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tiếp biến văn hóa Công giáo nhìn từ góc độ âm nhạc nhà thờ/Catholic acculturation viewed from the aspects of church music.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hát bóng rỗi và tín ngưỡng nữ thần ở Nam Bộ./Bóng rỗi singing and the Belief of Worshipping Goddesses in the South.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(138) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nhạc cụ truyền thống giữa biên giới văn hóa và biên độ dân tộc./Traditional musical instruments between cultural frontier and national dimension.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(148) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phác họa cơ chế bảo tồn trong di sản văn hóa người Hoa/Outlining the mechanism for conversation of the cultural heritage of Chinese people.
  Tóm tắt  PDF