Chi tiết về Tác giả

Tín, Huỳnh Công

  • S. 1(118) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đề cao đạo lý làm người dựa trên điển tích Trung Hoa-Một xu hướng sáng tác trong các tác phẩm Tài tử Nam Bộ/Enhancing human morality based on Chinese classic references - a trend of composing Southern folk music and songs
    Tóm tắt  PDF