Chi tiết về Tác giả

Kobayashi, Hirohide

  • S. 1(108) (2014) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống tọa lạc trong khu vực Kinh Thành Huế/Transformation of spatial organization of Traditional Garden Houses located in Huế Citadel area
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9-10 (2014) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Chính sách bảo tồn nhà vườn truyền thống Huế/Policy of conserving Huế traditional garden houses
    Tóm tắt  PDF