Chi tiết về Tác giả

Điền, Đỗ Minh

  • S. 5(148) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Bước đầu xác định địa giới hành chính một số phường thuộc nội vi Kinh Thành Huế (đầu thế kỷ XX - 1945)/Initial definition of the administrative boundary of some wards inside Huế Imperial Citadel (from early 20th century to 1945).
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(153) (2019) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Về tấm bia đề danh quan Phủ doãn phủ Thừa Thiên./On the stele inscribed the names of the governers Thừa Thiên Province under the Nguyễn Dynasty.
    Tóm tắt  PDF