S. 7(141) (2017)

Mục lục

chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ

Lời toàn soạn PDF
  3
Phần thứ nhất: Đôi nét về tín ngưỡng thần linh ở làng xã Thừa Thiên Huế PDF
  5
Phần thứ hai: Văn tế trong các lễ cúng theo mùa quanh năm PDF
  31
I. Lễ cúng Giao thừa
  34
- Văn cúng lễ Tống cựu Nghinh tân làng Vinh Hòa.
  34
II. Lễ cúng Xuân tự - Xuân kỳ
  36
- Văn cung nghinh lễ Xuân tế làng Thủ Lễ.
  37
- Văn chánh tế lễ Xuân thủ làng Gia Viên.
  40
- Văn tế lễ Xuân thủ làng Thanh Phước.
  41
III. Lễ cúng Thanh minh tảo mộ
  44
- Bài văn tế Thanh minh tảo mộ làng Mỹ Lợi.
  44
IV. Lễ cúng Thu thường - Thu báo
  47
- Văn cung nghinh lễ Thu tế làng Quy Lai.
  47
- Văn chánh tế lễ Thu tế làng Quy Lai.
  48
- Văn nghinh thần lễ Thu tế làng Vinh Hòa.
  52
- Văn chánh tế lễ Thu tế làng Gia Viên.
  54
- Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Lỗ.
  57
- Văn chánh tế lễ Thu tế làng Thủ Lễ.
  59
- Văn nghinh thần lễ Thu tế làng An Thành.
  62
- Văn túc yết lễ Thu tế làng An Thành.
  63
- Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Thành.
  64
- Văn nghinh thần lễ Thu tế làng Thanh Phước.
  65
- Văn chánh tế lễ Thu tế làng Thanh Phước.
  68
- Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Phú.
  70
- Văn chánh tế làng Đức Bưu.
  74
V. Lễ cúng Đông chí
  77
- Văn tế lễ Đông chí làng Mỹ Lợi.
  77
- Văn cúng Tảo mộ ngày 26 tháng Chạp làng Thanh Phước.
  80
Phần thứ ba: Văn tế trong các lễ cúng kỵ hàng năm PDF
  83
I. Văn tế trong các lễ kỵ Thành hoàng, Khai canh - Khai khẩn, các bậc công đức
  83
- Bài văn “Tế hữu công” làng Mỹ Lợi.
  83
- Chánh kỵ văn làng Thanh Phước.
  86
- Văn chánh kỵ Khai canh làng Quy Lai.
  89
- Bài văn tế Bà Tơ làng Bác Vọng Đông.
  92
- Văn tế Phụ nữ làng Mỹ Lợi.
  94
II. Các bài văn tế Văn Thánh và Võ Thánh
  95
1. Tế Văn Thánh
  95
- Văn tế Văn Thánh làng Thủ Lễ.
  96
- Văn tế Văn Thánh mùa xuân làng Dương Nỗ.
  100
- Văn tế Văn Thánh làng Mỹ Lợi.
  101
- Văn tế Văn Thánh làng Quy Lai.
  103
- Văn tế Văn Thánh làng Hiền Lương.
  105
2. Tế Võ Thánh - Quan Thánh
  107
- Văn tế Võ Thánh làng Dương Nỗ.
  107
- Văn cúng Khánh đản Quan Thánh tháng Năm làng An Thành.
  108
- Văn tế Quan Thánh Đế Quân làng Thủ Lễ.
  110
III. Văn tế theo các lễ thức nghề nghiệp
  112
1. Văn tế trong các lễ thức nông nghiệp
  112
- Văn tế Tổ nghề Nông vào tháng Hai làng An Thành.
  112
- Văn tế Thần Nông vụ hè làng Đức Bưu.
  113
- Văn tế Xã thần làng Thủ Lễ.
  114
- Văn cầu lúa được mùa làng Thanh Phước.
  117
2. Văn tế trong các lễ thức ngư nghiệp
  119
- Văn cúng cá Ông, tháng Năm làng Thanh Phước.
  119
3. Văn tế trong các lễ thức thủ công nghiệp - thương nghiệp
  121
- Văn cúng Tiên sư, tháng Hai, làng An Thành.
  121
- Văn tế Tổ nghề Rượu làng An Thành.
  122
- Văn tế Tổ nghề Rèn làng Hiền Lương.
  123
- Văn tế chợ làng An Thành.
  124
IV. Văn tế trong lễ cúng âm linh - cô hồn
  125
- Văn tế Nghĩa trủng làng Mỹ Lợi.
  128
- Văn tế cô hồn làng An Thành.
  131
- Văn tế âm hồn làng Đức Bưu.
  133
- Văn tế cô hồn làng Thủ Lễ.
  134
- Văn tế âm hồn ngày rằm tháng Hai làng Thanh Phước.
  136
- Văn tế những người vô tự làng Thủ Lễ.
  140
- Văn tế những người vô tự làng Phước Yên.
  143
- Bài văn tế quân dân trận vong, nạn vong năm Ất Dậu - 1885.
  145
V. Văn tế theo hoàn cảnh bất thường
  148
- Văn tế xua đuổi quỷ gây ôn dịch làng Thủ Lễ.
  148
- Khao văn làng Đức Bưu.
  151
- Văn cúng cầu đảo tống dịch lệ làng Thanh Phước.
  153
- Văn cầu mưa làng Thanh Phước.
  155