Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(73) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo nghiệm một số thuốc thảo mộc và chế phẩm sinh học trừ sâu hại trên rau cải tại Thừa Thiên Huế/Test Some Bioinsecticide on Cabbage in Thừa Thiên Huế Province in 2007, 2008

Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Minh

Tóm tắt


Trên cây rau cải, sâu tơ (Plutella maculipennis Curts) và bọ nhảy sọc cong vỏ lạc (Phyllotreta vittata) là những loài sâu hại nghiêm trọng và chúng có khả năng kháng thuốc hóa học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 3 loại thuốc thảo mộc và 2 loại thuốc sinh học để phòng trừ những đối tượng này. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, các loại thuốc trừ sâu sinh học VIBAMEC 1.8 EC, Vi-BT32000WP và thuốc thảo mộc THIANMECTIN 0.5 ME có hiệu quả cao trong việc phòng trừ hai đối tượng sâu tơ và bọ nhảy sọc cong vỏ lạc gây hại trên cây rau cải.

ABSTRACT

On Cabbage, Plutella maculipennis Curts and Phyllotreta vittata are insectes most important and they have resistance to the chemical insecticide. In this study, we used three chemical of plant and two bioinsecticide to control some insectes dangerous on cabbage. The resultat showed that bioinsecticides VIBAMEC 1.8 EC, Vi-BT 32000WP and chemical of plant THIANMECTIN 0.5 ME to take effect hightest to control Plutella maculipennis and Phyllotreta vittata.


Toàn văn: PDF