Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(136) (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nguồn thông tin lên hình ảnh điểm đến Việt Nam đối với khách du lịch châu Âu./Impact of information sources on the image of Vietnam towards European tourists.

Trần Thị Ngọc Liên, Lê Thị Hương Loan, Trần Thị Ngọc Diệp

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ  liệu thu thập được thông qua cuộc điều tra khảo sát ý kiến của 150 khách châu Âu tại các điểm tham quan ở Đức, Pháp, Anh và Ba Lan. Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn thông tin đến việc hình thành hình ảnh của điểm đến Việt Nam đối với khách du lịch châu Âu. Kết quả nghiên cứu của các tác giả nước ngoài đã chỉ ra rằng nguồn thông tin có vai trò trọng yếu trong việc hình thành hình ảnh điểm đến đối với du khách (Baloglu và McCleary 1999, Beerli và Martin 2004, Shaojun 2011). Kết quả phân tích của nghiên cứu này cho thấy rằng đối với khách châu Âu, internet và truyền miệng (bao gồm cả truyền miệng truyền thống - WOM và truyền miệng điện tử - eWOM) là nguồn thông tin tác động mạnh mẽ nhất và hội chợ - triển lãm du lịch là nguồn thông tin ít ảnh hưởng nhất đến quá trình hình thành hình ảnh điểm đến Việt Nam trong thị trường khách du lịch châu Âu. 
ABSTRACT
IMPACT OF INFORMATION SOURCES ON THE IMAGE OF VIETNAM TOWARDS EUROPEAN TOURISTS
This study was based on data collected through surveys of 150 European visitors at tourist attractions in Germany, France, the U.K and Poland. The main objective of the study is to assess the impact of information sources on the image of Vietnam to European tourists. Research works show that information sources play an essential role in creating the image of destination towards visitors (Baloglu and McCleary 1999, Beerli and Martin 2004, Shaojun 2011). The analysis results of this study indicate that, for European tourists, the internet and word of mouth (including traditional word of mouth - WOM and electronic word of mouth - eWOM) are the most influential sources of information; meanwhile, fairs and tourism exhibitions are the least influential in the process of creating destination image of Vietnam in the tourism market of European visitors.

Toàn văn: PDF