Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý xã hội bằng đạo đức và pháp luật ở Việt Nam hiện nay

VŨ MẠNH QUÂN

Tóm tắt


Quản lý xã hội (QLXH) có thể bằng đạo đức, bằng thói quen và bằng pháp luật. Khi QLXH bằng đạo đức, người quản lý phải sử dụng biện pháp thuyết phục; còn khi QLXH bằng pháp luật, người quản lý phải sử dụng biện pháp cưỡng bức. Mỗi cách QLXH này đều cần thiết. Trên thực tế, hầu hết các nước sử dụng kết hợp QLXH bằng đạo đức và QLXH bằng pháp luật. Đối với xã hội và con người Việt Nam hiện nay, người quản lý cần coi trọng hơn đến cách QLXH bằng đạo đức, vì con người Việt Nam có truyền thống trọng tình hơn lý.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238