Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiên tai vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

NGUYỄN CÔNG THẢO

Tóm tắt


Ở Việt Nam, trên phạm vi cả nước nói chung, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng thiên tai diễn ra với tần suất ngày càng tăng, khó lường kéo theo nhiều hậu quả tiêu cực hơn. Trên cơ sở tổng hợp tình hình thiên tai vùng DTTS ở nước ta từ các nghiên cứu cũng như số liệu thống kê của các cơ quan chức năng trong vòng 10 năm trở lại đây, dưới góc nhìn Nhân học, bài viết đề xuất hai phương pháp nghiên cứu mới nhằm góp phần nâng cao năng lực dự báo, chia sẻ thông tin, khả năng thích ứng cho các cộng đồng địa phương.  


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238