Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay

NGUYỄN HUY PHÒNG

Tóm tắt


Với vai trò là rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 88 năm thành lập, tổ chức Đoàn và công tác thanh niên đã có những bước phát triển, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, cùng các giai tầng khác thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến thiết nước nhà. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, công tác phát triển thanh niên đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức cần phải vượt qua. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238