Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực hiện an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

NGUYỄN MINH TRÍ

Tóm tắt


Hiện nay vấn đề an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu hết sức to lớn về kinh tế, thực hiện an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) đã đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện an sinh xã hội ở Tp.HCM còn những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu để cung cấp thêm các căn cứ khoa học cho những quyết sách, nhằm hoàn thiện an sinh xã hội ở Tp.HCM là việc làm cấp thiết hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238