Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp cận nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay: Thực trạng và rào cản

NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Tóm tắt


Phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và nhân văn của Ðảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu xây dựng xã hội vì con người. Quy định của chính sách về nhà ở xã hội khá rõ ràng, đầy đủ, nhưng kết quả thực tế còn khiêm tốn. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với Hà Nội là cần có các giải pháp toàn diện, có tính lâu dài, đồng thời cần sự chung tay vào cuộc của các bên liên quan, nhằm đẩy mạnh sự tiếp cận của người dân có nhu cầu đối với nhà ở xã hội.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238