Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự Việt Nam

DƯƠNG QUỲNH HOA

Tóm tắt


Trong xã hội dân chủ hiện nay, luật sư ngày càng có vai trò quan trọng trong tố tụng nói chung và tố tụng dân sự nói riêng. Ở Việt Nam, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và quy định rõ các biện pháp phát huy vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự khi tiến hành tranh tụng tại toà, nhằm mục đích làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động tranh tụng của luật sư vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết hiệu quả trong hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể do pháp luật quy định. Vì vậy, để hoạt động tranh tụng của luật sư đạt hiệu quả tốt, thực hiện nguyên tắc dân chủ, cần phải tiếp tục nghiên cứu, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của luật sư, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238