Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

ĐỖ ĐỨC MINH

Tóm tắt


Quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin luôn là vấn đề mang tính toàn cầu, được ghi nhận trong các công ước quốc tế về quyền con người và được thể chế hóa trong pháp luật của các quốc gia. Đồng hành với tiến bộ của nhân loại, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, tạo điều kiện để bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Trong những năm qua, pháp luật Việt Nam về quyền con người nói chung, các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin nói riêng đã liên tục được hoàn thiện, phát triển và có những bước tiến không thể phủ nhận.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238