Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan niệm của C.Mác về công bằng xã hội và dân chủ

NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG, NGUYỄN MINH HIẾU

Tóm tắt


Theo C.Mác, công bằng xã hội là một trong những tiêu chuẩn chủ yếu của sự tiến bộ xã hội, sự phát triển con người, đồng thời nó còn là động lực cơ bản của sự phát triển xã hội. Cùng với khái niệm công bằng xã hội, C.Mác luôn quan tâm đến vấn đề về dân chủ cũng như quá trình để đạt đến dân chủ đích thực cho giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân lao động nói chung. Tư tưởng chủ yếu của C.Mác về dân chủ là tự do, công bằng và quyền lực của nhân dân. Mặc dù C.Mác không bàn trực tiếp đến mối quan hệ giữa công bằng xã hội và dân chủ, nhưng tư tưởng của ông về các vấn đề đó đã thể hiện một cách gián tiếp mối quan hệ biện chứng giữa công bằng xã hội và dân chủ. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238