Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Nguyễn Trọng Hiếu

Tóm tắt


Hoạt động giáo dục thể chất là một hoạt động hết sức quan trọng, góp phần giáo dục và rèn luyện con người phát triển toàn diện. Giáo dục thể chất với bản chất là vận động, là một phương tiện hữu ích, hợp lí giữa chế độ học tập căng thẳng và nghỉ ngơi tích cực, giữ gìn và nâng cao sức khỏe. Hoạt động giáo dục thể chất còn có tác dụng quan trọng trong quá trình rèn luyện đạo đức, ý chí và thẩm mỹ cho học sinh