Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Lâm Thị Kim Liên

Tóm tắt


Thực trạng nhận thức về hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên các trường đại học thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được hình thành qua khảo sát 1176 sinh viên (khách thể nghiên cứu chính) và 168 giảng viên (khách thể nghiên cứu bổ trợ) của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Ngân hàng. Dữ liệu khảo sát cho thấy: Sinh viên và giảng viên có nhận thức tương đối tốt về khởi nghiệp. Tuy nhiên, có sự không đồng nhất trong nhận thức giữa sinh viên và giảng viên. Đây vừa là một đặc điểm tất yếu, vừa là vách ngăn cách giữa hai nhóm đối tượng mà chúng ta cần quan tâm để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp