Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Nguyễn Đặng An Long

Tóm tắt


Kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng phổ biến, bởi nó là một giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động này đã chứng tỏ là một công cụ hữu hiệu để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng giáo dục. Các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu về kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục