Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM

Lê Thị Thanh Tâm, Hoàng Đình Thái

Tóm tắt


Quyền Sở hữu trí tuệ là động lực chính thúc đẩy hoạt động trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, là một công cụ pháp lý quan trọng để bảo hộ sự sáng tạo. Vì vậy cần phải quy định rõ ràng về quyền tác giả nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả chủ sở hữu - có một số bất cập cần được nhanh chóng sửa đổi bổ sung phù hợp với xu thế thế giới, để đáp ứng quá trình hội nhập hiện nay