Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Phạm Đình Văn

Tóm tắt


Tổ chức các hoạt động giáo dục phòng chống xâm hại trẻ em là vô cùng cấp thiết. Bài viết đã chỉ rõ quy trình thiết kế hoạt động giáo dục phòng chống xâm hại trẻ em kèm theo ví dụ minh họa cụ thể, rõ ràng