Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Trần Thị Hương

Tóm tắt


Bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh của giáo viên trường tiểu học theo yêu cầu đổi mới xuất phát từ những cơ sở khoa học. Bài viết trình bày biện pháp đổi mới tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học theo yêu cầu thống nhất giữa mục tiêu, nội dung và phương thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp thực tiễn trường tiểu học