Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC MỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Nguyễn Lộc

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến giáo dục mở như là khái niệm có nội dung luôn phát triển đối với giáo dục đại học. Trước tiên, bài viết phân tích khái niệm mở trong xã hội và tổ chức trước khi đưa ra định nghĩa của giáo dục mở. Tiếp đến là sự phân tích các giai đoạn phát triển cũng như giới thiệu 10 phương diện của giáo dục mở và mối quan hệ với học tập suốt đời và học tập cá nhân hóa của thời đại Công nghiệp 4.0. Sau đó, bài viết phác họa đặc điểm của giáo dục mở của thế giới, dưới các khía cạnh tiếp cận: đại học mở, MOOC và tính mở bên trong và giữa các trường đại học. Cuối cùng, tác giả đánh giá sơ bộ và qua đó, đề xuất các định hướng phát triển cho giáo dục mở của Việt Nam trong thời gian tới