S. 1 (2019)

Mục lục

BÀI VIẾT

Định hướng nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Tú 5
Quy chế nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Tú 6

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Kinh tế - tài chính Việt nam 2018 và triển vọng 2019 Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Nghiệp 15
Bước tiến toàn diện năm 2018, hứa hẹn năm 2019 tốt hơn Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thái 21

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KINH TÊ–QUẢN LÝ

Quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế thị trường Tóm tắt PDF
Hà Đức Trụ 25
Cần điều chỉnh lớn chính sách thu hút và sử dụng FDI Tóm tắt PDF
Bùi Trinh 31
Các công ty Việt nam và tư duy quản trị marketing hiện đại Tóm tắt PDF
Trần Thanh Toàn 38
Một vài dự báo về triển vọng kinh tế thế giới năm 2019 Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hiếu 46
Bốn vấn đề đảm bảo ổn định kinh tế thế giới Tóm tắt PDF
Phúc Tiến 52

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KỸ THUẬT–CÔNG NGHỆ

Xã hội siêu thông minh với trí tuệ nhân tạo trong xu thế toàn cầu Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 54
Tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 ở khoa Cơ- Điện tử Tóm tắt PDF
Phạm Sỹ Tiến 62
Phát triển công trình xanh và đô thị xanh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Dũng 68

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - VĂN HÓA-XÃ HỘI

Nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe Tóm tắt PDF
Lê Văn Truyền 75
Việt Nam 20 năm cải cách hành chính Tóm tắt PDF
Văn Tất Thu 81
Nhận thức thị giác là cơ sở xây dựng nguyên lý bố cục tạo hình Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nghị 87

THÔNG TIN KHOA HỌC

Công nghệ cho phép con người thở dưới nước Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Tú 92