Chi tiết về Tác giả

Minh Chinh, Phạm

  • S. 1 (2013) - Bài viết
    Dánh giá hiện trạng và dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
    Tóm tắt  PDF