Chi tiết về Tác giả

Huy Ngọc, Hà

  • S. 1 (2013) - Bài viết
    Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở khu vực Bắc miền Trung: ý tưởng tiếp cận và gợi ý chính sách
    Tóm tắt  PDF